THỎA THUẬN NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ PAYOO

THỎA THUẬN NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ PAYOO

THE USER AGREEMENT OF PAYOO SERVICES

Thỏa Thuận Người Sử Dụng (còn gọi tắt là “Thỏa Thuận”) này được hiểu là sự thỏa thuận giữa Người Sử Dụng (còn được gọi là “Bạn”) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (còn được gọi tắt là “VietUnion”), được áp dụng khi Bạn sử dụng Dịch Vụ Payoo của VietUnion.

The User Agreement (also known as the “Agreement”) is a contract that applies when You use VietUnion’s Payoo Services and is between You (also known as “You”) and Viet Union Online Services Corporation (also known as “VietUnion”).

Các dẫn chiếu liên quan đến Thỏa Thuận, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Phí, các quy định khác có liên quan được hiểu là Thỏa Thuận này, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Biểu Phí và các quy định khác có liên quan do VietUnion ban hành.

References to the Agreement, Privacy Policy, Complaint Resolving Policy, Fee Schedule, and other related regulations shall be construed as this Agreement, Privacy Policy, Fee Schedule and any other applicable regulations issued by VietUnion.

Các thuật ngữ được giải thích và sử dụng trong Thỏa Thuận này cũng sẽ được hiểu thống nhất khi sử dụng tại các văn bản liên quan do VietUnion ban hành.

The following terms are explained and used in this Agreement shall also be construed in a unified manner when used in relevant documents issued by VietUnion.

“Người Sử Dụng” trong Thỏa Thuận này là những tổ chức, cá nhân sử dụng Dịch Vụ Payoo, dù theo phương thức trực tiếp hay gián tiếp trong suốt tiến trình kinh doanh thương mại.

In this Agreement, “the User” refers to organizations or individuals using Payoo Services, regardless the direct or indirect method during the entrepreneurial process.

Thỏa Thuận này là một văn bản quan trọng mà Bạn cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa Thuận khi sử dụng Dịch Vụ Payoo. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khi Bạn sử dụng Dịch Vụ Payoo có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa Thuận và các quy định, chính sách và điều khoản liên quan khác của VietUnion trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách Quyền Riêng Tư, Biểu phí, Chính sách giải quyết khiếu nại của VietUnion.

This Agreement is an important policy that You have to carefully review, agree to, and accept all provisions of the Agreement when using Payoo Services. Unless otherwise specified, when You use Payoo Services, it means You voluntarily agree to, acknowledge, and comply with all provisions of the Agreement, regulations, policies, and other related terms of VietUnion during the use of Services, including but not limited to Privacy Policy, Fee Schedule, Complaint Resolving Policy of VietUnion.

VietUnion có thể điều chỉnh Thỏa Thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Thỏa Thuận được điều chỉnh trên website của VietUnion và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch Vụ Payoo. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Những quy định trọng yếu của Thỏa Thuận sẽ được VietUnion thông báo trước 15 (mười lăm) ngày trước khi áp dụng hiệu lực.

VietUnion may amend this Agreement at any time by posting on VietUnion’s website and/or all means, tools, applications, and services related to the provision of Payoo Services. The revised version takes effect once it is uploaded. The essential provisions of the Agreement will be notified by VietUnion 15 (fifteen) days before the entry into force.

Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong việc nhận thức và tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng Dịch Vụ Payoo, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với những quy định về tính hợp pháp của giao dịch, hàng hóa/dịch vụ cung cấp, nguồn gốc giá trị tiền tệ thanh toán.

You are entirely responsible for being conscious and complying with laws when using Payoo Services, including but not limited to regulations on the legitimacy of transactions, goods/services, and the source of the payment’s monetary value.

DỊCH VỤ PAYOO

PAYOO SERVICES

Dịch Vụ Payoo (còn được gọi tắt là “Dịch Vụ”) là dịch vụ của VietUnion nhằm cung cấp các hoạt động hỗ trợ Bạn thanh toán/nhận thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ phát sinh từ các giao dịch giữa các Nhà Cung Cấp (Người Bán) và Khách Hàng (Người Mua), bao gồm những hoạt động hỗ trợ:

Payoo Services (also known as “Services”) are services provided by VietUnion to support You in the payment/receiving payment for goods/services arising from the transactions between Suppliers (the Sellers) and Customers (the Buyers), including support activities:

VietUnion là một đơn vị độc lập với Người Sử Dụng, nói cách khác, VietUnion không phải là đại lý hay đơn vị nhận ủy quyền từ Người Sử Dụng. VietUnion cũng không kiểm soát hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào được thanh toán thông qua Dịch Vụ Payoo.

VietUnion is an independent unit of the User, in other words, VietUnion is not an agent or the User’s authorized party. VietUnion has no control over or is responsible for any goods/services paid through Payoo Services.

Khi sử dụng Dịch Vụ Payoo, Bạn cần lưu ý những rủi ro đã được thể hiện chi tiết tại các tiểu mục liên quan trong Thỏa Thuận này, như: (i) Số tiền đã được thanh toán vào tài khoản của Bạn sau đó có thể sẽ bị hoàn chuyển trả lại, ví dụ như trong các trường hợp bồi hoàn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, khiếu nại hoặc các trường hợp giao dịch vô hiệu khác. Nói cách khác, trong trường hợp Bạn là Người Bán, số tiền Bạn nhận được có thể bị hoàn trả lại cho người thanh toán, hoặc có thể bị phong tỏa/thu giữ kể cả khi hàng hóa/dịch vụ đã được cung cấp; (ii) Số dư trong Ví Điện Tử của Bạn có thể phải đáp ứng các mức giới hạn tối thiểu theo quy định của VietUnion; (iii) VietUnion có thể đóng, phong tỏa, tạm khóa Ví Điện Tử hoặc giới hạn quyền truy cập của Bạn vào Ví Điện Tử hoặc Dịch Vụ (theo quy định của VietUnion hoặc của cơ quan có thẩm quyền) trong trường hợp Bạn vi phạm Thỏa Thuận này và/hoặc bất kỳ quy định nào khác của VietUnion mà Bạn đã tham gia vào.

When using Payoo Services, You should be aware of the risks listed in the applicable subsections of this Agreement, such as: (i) The amount paid to Your account may after that be reimbursed, for example, in situations where credit card chargebacks, complaints, or other invalid transactions occur. In other words, in case You are the Seller, the amount You received can be returned to the Payer or be frozen/seized even when goods/services have been provided; (ii) The balance in Your E-Wallet must adhere to the minimal restrictions set forth by VietUnion; (iii) VietUnion may close, blockage, temporarily lock of E-Wallet, or restrict access to Your E-Wallet or Services (the stipulations of VietUnion or the competent authority) if You violate this Agreement and/or any other provisions of VietUnion which You joined.

DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ PAYOO

PAYOO E-WALLET

Đây là một loại hình Dịch Vụ trong nhóm Dịch Vụ Payoo, cung cấp cho Người Sử Dụng tài khoản điện tử định danh do VietUnion phát hành, cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được Người Sử Dụng chuyển vào tài khoản đảm bảo thanh toán của VietUnion theo tỷ lệ 1:1, và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt – Người Sử Dụng có thể sử dụng Ví Điện Tử Payoo để thanh toán/nhận thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ khác nhau.

This is a type of Service in the group of Payoo Services, which provides the User with a nominal electric account issued by VietUnion, which enables the User to store a monetary value guaranteed eqal to a deposit equivalent to the sum of money transferred from the User to VietUnion’s secure payment account with the ratio of 1:1, and is used as a non-cash payment method – the User can use Payoo E-Wallet to pay/receive payment for a variety of goods/services.

Đơn vị tiền tệ quy định sử dụng trong Ví Điện Tử Payoo là đồng Việt Nam (VNĐ).

The designated currency used in Payoo E-Wallet is Vietnam Dong (VND).

Giá trị tiền tệ trong suốt thời gian lưu trữ trong Ví Điện Tử không phát sinh giá trị tăng thêm (không được trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử).

The monetary value does not increase while it is being stored in the E-Wallet (no paying interest on the balance of the E-wallet or any act that may increase the monetary value in the E-Wallet).

Mở Ví Điện Tử Payoo

Opening Payoo E-Wallet

VietUnion phát hành Ví Điện Tử Payoo cho Bạn dựa trên yêu cầu đăng ký trên cơ sở đáp ứng các điều kiện được thực hiện tại các website cung cấp Dịch Vụ Payoo của VietUnion hoặc các phương tiện có ứng dụng của Dịch Vụ Payoo.

VietUnion issues Payoo E-Wallet to You based on Your registration requirements by meeting the conditions made at VietUnion’s Payoo Services provided on websites or vehicles with the application of Payoo Services.

Ví Điện Tử được phát hành và được sử dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

E-Wallets are issused and utilized when the following conditions must be satisfied:

Người Sử Dụng khi được cấp Ví Điện Tử còn được gọi là Chủ Ví Điện Tử (Chủ Ví).

The User when granted E-wallet is also called the electronic wallet holder (E-Wallet Holder).

Số dư tối thiểu là số tiền tối thiểu Chủ Ví phải duy trì trên Ví Điện Tử tại mọi thời điểm, tùy theo từng trường hợp thỏa thuận cụ thể (nếu có).

The minimum balance is the minimum amount that the E-Wallet Holder must maintain on the E-Wallet at all times, depending on the specific agreement (if any) on a case-by-case basis.

Số dư được phép sử dụng (số dư khả dụng) là số tiền Chủ Ví có thể sử dụng để chi tiêu và thanh toán từ Ví Điện Tử của mình. Số dư được phép sử dụng bằng số dư có trên Ví Điện Tử trừ đi các khoản tạm khóa/phong tỏa, số dư tối thiểu (nếu có).

Allowable balance (available balance) is the amount of money E-Wallet Holder can spend and pay from that E-Wallet. The acceptable balance is equal to the balance available on the E-Wallet minus the temporarily locked/blockaded amounts, the minimum balance (if any).

Phong tỏa Ví Điện Tử Payoo

Blockading Payoo Wallet

 1. VietUnion có quyền phong tỏa – tạm dừng giao dịch – một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Ví Điện Tử trong các trường hợp sau:
 2. VietUnion is entitled to the blockade – suspended transactions – part or in whole the balance on the E-Wallet in the following cases:
  1. Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  2. When there is a decision or a written request from reputable state authorities as required by laws;
  3. Khi VietUnion phát hiện có mâu thuẫn, nhầm lẫn, sai sót, chưa rõ ràng trong việc thực hiện các giao dịch;
  4. When VietUnion detects a discrepancy, a misunderstanding, an error, or an unclear step in the transaction execution;
  5. Khi VietUnion phát hiện có dấu hiệu phức tạp, bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán;
  6. When VietUnion detects signs of complications, irregularities, frauds, violations of laws related to payment activities;
  7. Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví Điện Tử.
  8. When a dispute arises in connection with the transactions of E-Wallet.
 3. Số tiền bị phong tỏa được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.
 4. The blockaded amount is preserved and strictly controlled according to the content of the blockade. In partial blockade, the unblocked part can still be used regularly.
 5. VietUnion chấm dứt phong tỏa Ví Điện Tử khi có một trong các điều kiện sau:
 6. VietUnion ends the blockage of E-Wallets when one of the following conditions:
  1. Kết thúc thời hạn phong tỏa;
  2. The term of blockage expires;
  3. Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản;
  4. A written request for ending the blockage of payment account is issued by the competent regulator;
  5. VietUnion đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn hay các nguyên nhân khác dẫn đến việc phong tỏa;
  6. VietUnion has finished handling the mistake, confusion, contradictions, or other causes leading to the blockade;
  7. Sau khi xác minh giao dịch được thực hiện phù hợp, không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;
  8. After verifying that the transaction is done correctly, not in the case of fraud or violation of laws;
  9. Tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví Điện Tử đã được giải quyết.
  10. Disputes related to E-Wallet transactions have been resolved.

Tạm khóa Ví Điện Tử Payoo

Temporarily locking Payoo E-Wallet

 1. Để đảm bảo an toàn cho Chủ Ví Điện Tử, VietUnion sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Ví Điện Tử của Bạn trong các trường hợp:
 2. To ensure the safety of the E-Wallet Holder, VietUnion will temporarily lock Your E-Wallet login function in the following cases:
  1. Sau 6 lần đăng nhập Ví Điện Tử không thành công liên tiếp. Trong trường hợp này, thời gian tạm khóa là 10 phút kể từ sau lần đăng nhập không thành công thứ 6 và Bạn có thể đăng nhập lại bình thường sau khi hết thời gian tạm khóa.
  2. After 6 unsuccessful E-Wallet login attempts. In this case, the temporary lock time is 10 minutes after the 6th unsuccessful login attempt. You can log back in as usual after the temporary lock time expires.
  3. Khi VietUnion nhận được thông báo trực tiếp thông qua số Hotline của Bộ phận Hỗ trợ Khách Hàng của VietUnion hoặc bằng văn bản của Chủ Ví về việc thiết bị xác thực bị thất lạc, hoặc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Chủ Ví. Trong trường hợp này, chức năng đăng nhập Ví Điện Tử của Bạn bị tạm khóa cho đến khi VietUnion nhận được thông báo xác nhận bằng văn bản của Bạn về việc đồng ý mở lại chức năng đăng nhập Ví Điện Tử.
  4. When VietUnion receives a notification directly through the hotline number of the VietUnion Customer Support Department or in writing from E-Wallet Holder about the authentication device being lost or revealing the login information and transaction password of E-Wallet Holders. In this case, Your E-Wallet login function will be temporarily blocked until VietUnion receives Your written confirmation of Your consent to re-open the E-Wallet login function.
 3. VietUnion có quyền tạm khóa – tạm dừng giao dịch – một phần hoặc toàn bộ số dư trên Ví Điện Tử của Người Sử Dụng trong các trường hợp sau:
 4. VietUnion has the right to temporarily lock – suspend transactions – part or all of the balance on the User’s E-Wallet in the following cases:
  1. Theo yêu cầu của Chủ Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của VietUnion;
  2. At the request of the E-Wallet Holder, except for cases within VietUnion’s right of refusal;
  3. Bạn có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ đã đăng ký và sự thay đổi này không đáp ứng đúng các quy định tại Thỏa Thuận này;
  4. You have made any changes to Your registered use of Services, and such changes do not meet the requirements of this Agreement;
  5. Ví Điện Tử của Bạn không phát sinh giao dịch nào trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục hoặc một thời hạn khác do VietUnion quy định tùy từng thời điểm;
  6. Your E-wallet does not have any transactions within 06 (six) consecutive months or another period as stipulated by VietUnion from time to time;
  7. Ví Điện Tử có số dư thấp hơn số dư tối thiểu để duy trì Ví Điện Tử;
  8. E-Wallet has a balance lower than the minimum balance to maintain E-Wallet;
  9. Vì lý do bất kì mà VietUnion cho là phù hợp để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra.
  10. For any reason that VietUnion deems appropriate to minimize all possible risks.

VietUnion không có nghĩa vụ phải giải thích hay đưa ra bằng chứng bất kì cho Người Sử Dụng về việc này. Trường hợp Ví Điện Tử còn số dư, thì VietUnion, càng sớm càng tốt sau khi tạm khóa Ví Điện Tử đó, thông báo cho Người Sử Dụng về việc tạm khóa Ví Điện Tử. Người Sử Dụng đồng ý không quy trách nhiệm cho VietUnion về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc tạm khóa, và/hoặc chấm dứt/thu hồi/hủy bỏ việc tạm khóa Ví Điện Tử.

VietUnion has no obligation to explain or give any evidence to the User regarding this. In case the E-Wallet has a balance, VietUnion, as soon as possible after temporarily locking the E-Wallet, informs the User of the temporary lock of the E-Wallet. The User agrees not to hold VietUnion responsible for any loss or damage arising from the temporary lock and termination/revocation/cancellation of the temporary lock of the E-Wallet.

Việc tạm khóa Ví Điện Tử được chấm dứt khi các điều kiện phát sinh việc tạm khóa chấm dứt.

The temporary lock of the E-Wallet is terminated when the conditions resulting in the temporary closure are terminated.

Đóng Ví Điện Tử

Closing E-Wallet

Đóng Ví Điện Tử là việc VietUnion đóng hồ sơ Ví Điện Tử, thông tin phát hành Ví Điện Tử bị đóng có thể được sử dụng để phát hành cho Người Sử Dụng khác. Sau khi đóng Ví Điện Tử, Khách Hàng muốn sử dụng Ví Điện Tử phải làm thủ tục mở và sử dụng Ví Điện Tử mới theo quy định tại Thỏa Thuận này.

Closing E-Wallet is VietUnion’s closing of E-Wallet profiles, the information issued by the closed E-Wallet can be used to release to other Users. After the closure of the E-Wallet, the Customer wishing to use the E-Wallet must open and use the new electronic wallet by this Agreement.

 1. VietUnion được quyền đóng Ví Điện Tử trong các trường hợp sau:
 2. VietUnion is entitled to close E-Wallet in the following cases:
  1. Theo yêu cầu của Chủ Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của VietUnion;
  2. At the request of E-Wallet Holder, except for cases within VietUnion’s right of refusal;
  3. Bạn vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ điều nào trong Thỏa Thuận này, hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được quy định riêng cho từng loại Tài Khoản cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bạn không nộp, bổ sung, cập nhật thông tin, chứng từ cho VietUnion, không phản hồi/thực hiện các yêu cầu hoặc phản hồi/thực hiện các yêu cầu không đúng thời hạn sau khi có yêu cầu của VietUnion;
  4. You violate the law or violate any of the provisions of this Agreement, or any other terms and conditions specified separately for each particular type of Account, including but not limited to not submitting, supplementing, updating information, or documentation to VietUnion, not responding to/making requests or responding/performing requests on time after a request from VietUnion;
  5. Bạn không phản hồi/thực hiện các yêu cầu hoặc phản hồi/thực hiện các yêu cầu không đúng thời hạn sau khi có yêu cầu của VietUnion liên quan đến các trường hợp “Tạm khóa Ví Điện Tử” của Bạn;
  6. You do not respond/make requests or reply/do requests in undue time after VietUnion’s request in connection with the cases of Your “Temporarily lock E-Wallet”;
  7. Chủ Ví Điện Tử là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  8. E-Wallet Holder is an individual who has died, disappeared, or lost legal capacity;
  9. Tổ chức có Ví Điện Tử chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
  10. The organization has E-Wallet ceases to operate by the law;
  11. Chủ Ví Điện Tử vi phạm quy định mở và sử dụng Ví Điện Tử của VietUnion;
  12. E-Wallet Holder violates the rules for opening and using VietUnion’s E-Wallet;
  13. Chủ Ví Điện Tử vi phạm các quy định pháp luật khác trong hoạt động thanh toán;
  14. E-Wallet Holder violates other legal regulations in payment activities;
  15. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  16. Other cases as prescribed by laws.
 3. Xử lý số dư khi đóng Ví Điện Tử:
 4. Handle the balance when closing E-Wallet:
 5. Số dư còn lại sau khi đóng Ví Điện Tử được VietUnion xem xét xử lý như sau:
 6. The remaining balance after closing E-Wallet is treated as follows by VietUnion:
  1. Chi trả theo yêu cầu của Chủ Ví, người giám hộ, người đại diện hợp pháp của Chủ Ví (trường hợp Chủ Ví là người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không có tài sản riêng, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự) hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp Chủ Ví thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích.
  2. Payment at the request of the E-wallet Holder, the guardian, or the legal representative of the Holder (if the Holder is under the age of 15, the person from the whole period of 15 to 18 years without own property, the person with limited legal capacity, who lost the civil capacity to act) or the heir, the representative in the event of the Holder’s death, declared dead, missing.
  3. Chi trả theo quyết định của Tòa án.
  4. Pay according to the Court’s decision.
  5. VietUnion xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên Ví Điện Tử đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với Chủ Ví, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
  6. VietUnion handles under the provisions of laws if the legitimate recipient of the balance on the E-Wallet has been notified without receiving it or according to a prior written agreement with the Holders, in conformity with the regulations of applicable laws.
  7. Số dư chỉ được chi trả sau khi trừ đi các khoản phí khác theo Biểu phí của VietUnion và căn cứ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc tiếp nhận.
  8. The balance is only paid after deducting other fees under the Fee Schedule of VietUnion and based on meeting the conditions related to the receipt.
 7. Vào lúc đóng Ví Điện Tử, Người Sử Dụng được yêu cầu trả lại ngay cho VietUnion tất cả tài sản của VietUnion do Người Sử Dụng nắm giữ, bao gồm nhưng không giới hạn, những chứng từ do VietUnion phát hành trong từng thời điểm.
 8. When closing E-Wallet, the User must immediately return to VietUnion all VietUnion assets held by the User, including but not limited to the documents issued by VietUnion from time to time.

GIỚI HẠN GIAO DỊCH, CẢNH BÁO GIAO DỊCH

SERVICE RESTRICTIONS, SERVICE GUARANTEES

Để hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật, VietUnion có quyền chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xác minh (kể cả sử dụng các biện pháp phong tỏa/tạm khóa Ví Điện Tử, tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện) đối với các trường hợp mà theo đánh giá của VietUnion rằng có tính chất bất thường, phức tạp.

To limit risks and comply with the provisions of laws, VietUnion reserves the right to take proactive measures to prevent, verify (including the use of measures for blocking/temporarily locking E-Wallet, suspending transactions that have been or are being carried out) for cases that, in the opinion of VietUnion, are of an unusual, complex nature.

Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của Người Sử Dụng thông qua Dịch Vụ Payoo rõ ràng hoặc không tương xứng với thu nhập dựa trên cảnh báo của Ngân hàng.

An unusually high-value transaction is a transaction that does not correspond to the level of the User’s regular transaction value through Payoo Services or is disproportionate to theirrevenue based on the Bank’s warning.

Giao dịch phức tạp là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức không phù hợp với bản chất của giao dịch như: Giao dịch được thực hiện thông qua nhiều bên trung gian, nhiều tài khoản không cần thiết; giao dịch được thực hiện giữa nhiều tài khoản/Ví Điện Tử khác nhau của cùng một chủ tài khoản/Chủ Ví tại các khu vực địa lý khác nhau; bất kỳ giao dịch nào do VietUnion nhận định không bình thường và cần có sự giám sát chặt chẽ.

Complex transactions are transactions carried out through methods that are not consistent with the nature of the transaction, such as transactions carried on through multiple intermediaries, multiple unnecessary accounts, transactions between different accounts/E-Wallets of the same account holder/E-Wallet Holder in other geographical regions; any transaction deemed unusual by VietUnion and requires close supervision.

THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

INFORMATION OF THE USER

Để mở, duy trì và sử dụng Dịch Vụ Payoo Bạn phải cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân chính xác cho VietUnion theo quy định và hướng dẫn cụ thể.  

To access, maintain and use the Payoo Services, You have to provide and update accurate personal information to VietUnion by specific regulations and instructions.

Thông Tin Người Sử Dụng là thông tin để xác định một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin định danh của cá nhân/tổ chức đó (tên, ngày/tháng/năm sinh, thời điểm thành lập, CMND, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp…), thông tin liên lạc (điện thoại di động, địa chỉ email…), thông tin tài khoản ngân hàng và các thông chi tiết cần thiết khác. Chi tiết Thông tin Người Sử Dụng cần được kê khai theo biểu mẫu hướng dẫn cụ thể của VietUnion.

Information of the User is information to identify a specific individual/organization, including but not limited to the identification information of that individual/organization (name, date/month/year of birth, date of establishment, identity card, certificate of business registration, etc.), contact information (mobile phone, email address, etc.), bank account information and other necessary details. Detailed information about the User must be disclosed according to the specific instructions form of VietUnion.

TÍNH CHUẨN XÁC CỦA THÔNG TIN

ACCURACY OF INFORMATION

VietUnion lưu ý rằng thông tin của Bạn cung cấp là cần thiết để Bạn có thể truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch Vụ Payoo, là cơ sở bắt buộc để VietUnion kiểm tra/xác thực thông tin đăng ký sử dụng Dịch Vụ và xử lý dữ liệu. Do đó, Bạn phải cam kết bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin cung cấp cho VietUnion, kịp thời cập nhật ngay khi có thay đổi. VietUnion không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

VietUnion notes that the information You provide is necessary for You to access and fully use the Payoo Services, which is the mandatory basis for VietUnion to check/verify registration information for using Services and data processing. Therefore, You have to ensure the accuracy and completeness of the information provided to VietUnion, promptly updated as soon as changes occur. VietUnion are not responsible for resolving any dispute/claim if the information You provide is misleading, inaccurate or false.

Thông tin định danh

The identification information

Các giấy tờ là cơ sở pháp lý để Bạn kê khai theo thông tin định danh cần được cung cấp bản scan (scan từ bản chính) cho VietUnion theo đúng thời gian cam kết quy định.

The documents are the legal basis for You to declare, according to the identification information, to be provided scanned copies (scanned from the original) to VietUnion at the time of commitment specified.

Tài khoản ngân hàng

The bank account

Bạn phải khai báo 01 tài khoản ngân hàng tương ứng cho 01 Ví Điện Tử mà Bạn đăng ký sử dụng.

You must declare the corresponding 01 bank account for the 01 E-Wallet You register to use.

Bạn cần lưu ý rằng, bất kỳ thời điểm nào, VietUnion có quyền tạm khóa/đóng Ví Điện Tử khi phát hiện bất kỳ nội dung không chính xác liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng mà Bạn đã khai báo.

You should note, at any time, VietUnion reserves the right to temporarily lock/close E-Wallet when it detects any inaccurate content related to the bank account information that You have declared.

Thông tin liên lạc

The contact information

Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại và các thông tin liên lạc khác, còn giá trị sử dụng và đảm bảo khả năng tiếp nhận thông tin từ VietUnion. Bạn có thể cập nhật thông tin liên lạc của Bạn bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn của VietUnion.

You are responsible for updating Your e-mail address, telephone number, and other contact information, which are valid and guaranteed the ability to receive information from VietUnion. You can update Your contact information at any time according to the instructions of VietUnion.

Trừ khi nhận được thông báo của Bạn, VietUnion sẽ tiếp tục cung cấp Dịch Vụ Payoo qua các địa chỉ mà Khách Hàng đã đăng ký. Mọi liên lạc của VietUnion qua các thông tin liên lạc sau cùng của Bạn đã đăng ký với VietUnion sẽ được mặc định là đã gửi đến Bạn, bất kể việc Bạn có thực sự nhận được hay không, cũng như VietUnion không thừa nhận việc Bạn viện dẫn các lý do thông tin liên lạc đã cung cấp không chính xác, hết hạn sử dụng, bị khóa, hay bất kỳ lý do nào khác khiến bạn không thể nhận được liên lạc từ VietUnion. Nếu thông tin của VietUnion bị trả lại do địa chỉ liên lạc mà Bạn cung cấp không có giá trị sử dụng, Ví Điện Tử Payoo của Bạn vì thế sẽ không được phép hoạt động, và Bạn không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua Dịch Vụ Payoo cho đến khi VietUnion nhận được các nội dung cập nhật liên quan.

Unless VietUnion is received the notification from You, VietUnion will continue providing Payoo Services via the addresses the Customer has registered. Any communications by VietUnion via the last contacts You have registered with VietUnion will be sent to You by default, regardless of whether You have received them or not, as well as VietUnion does not acknowledge any excuses, such as the contact information has been incorrectly provided, expired, locked, or any other reasons preventing You from being able to receive VietUnion’s communications that You invoke. If VietUnion’s information is returned because the contact address You provide is invalid, Your Payoo E-Wallet will not be allowed to operate, and You will only be able to make transactions through Payoo Services once VietUnion receives relevant updates.

Bạn có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tin nhắn từ VietUnion gửi đến Bạn, và đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho VietUnion trong các trường hợp thông tin hoặc tin nhắn trên bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền.

You are responsible for securing the information and messages sent from VietUnion to You, and agree to disclaim the responsibility for VietUnion in cases where the information or messages above are accessed or used by an unauthorized party.

VAI TRÒ, QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

ROLE, RIGHTS, RESPONSIBILITIES AND COMMITMENTS OF THE USER

Khi đăng ký và tham gia sử dụng Dịch Vụ Payoo, Bạn cam kết và đảm bảo thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm sau:

By registering and participating in the use of Payoo Services, You undertake and guarantee the proper exercise of the following rights and responsibilities:

 1. Việc sử dụng Dịch Vụ Payoo phải tuân thủ các quy định của VietUnion và của pháp luật.
 2. The use of Payoo Services has to comply with the regulations of VietUnion and the law.
 3. Được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thanh toán phù hợp trong nhóm Dịch Vụ Payoo do VietUnion cung cấp.
 4. To select and use the appropriate payment support services in Payoo Services provided by VietUnion.
 5. Đối với Dịch Vụ Ví Điện Tử, Bạn chính là Người Thụ Hưởng đối với Ví Điện Tử của Bạn.
 6. About E-Wallet Service, You are the beneficiary of Your E-Wallet.
  • Mọi giao dịch được thực hiện thông qua Ví Điện Tử của Bạn được hiểu mặc định là nhân danh chính Bạn, và Bạn hoàn toàn tự kiểm soát, quản lý mọi giao dịch phát sinh trên Ví Điện Tử này.
  • All transactions made through Your E-Wallet are understood by default to be on Your own behalf, and you have complete control, managing any transaction that occurs on this E-Wallet.
  • Có quyền sử dụng số tiền trên Ví Điện Tử thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ; được VietUnion tạo mọi điều kiện để sử dụng Ví Điện Tử của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất.
  • Have the right to use the funds on Your E-Wallet by proceeding legally and valid payment orders; be created by VietUnion all conditions to use Your E-Wallet the most safely and efficiently.
  • Được yêu cầu VietUnion thực hiện các lệnh thanh toán phát sinh hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư được phép sử dụng.
  • Require VietUnion to execute payment orders arising legally, valid within the scope of the permitted balance of use.
  • Đảm bảo có đủ số dư tối thiểu theo quy định của VietUnion và có đủ số dư được phép sử dụng trên Ví Điện Tử để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp và trả các khoản phí theo quy định của VietUnion.
  • Ensure that there is a sufficient minimum balance by the regulations of VietUnion and sufficient balance permitted to be used on E-Wallet to execute legal payment orders and pay fees as prescribed by VietUnion.
  • Tự tổ chức hạch toán, theo dõi số dư trên Ví Điện Tử, đối chiếu với chứng từ Ví Điện Tử do VietUnion phát hành.
  • Self-organize the accounting, track the balance on E-Wallet, and compare with the electronic wallet documents issued by VietUnion.
  • Được yêu cầu VietUnion đóng hoặc tạm khóa Ví Điện Tử của mình khi cần thiết, trừ trường hợp các yêu cầu này thuộc phạm vi quyền từ chối của VietUnion.
  • Request VietUnion to close or temporarily lock Your E-Wallet when necessary unless such requests fall within the scope of VietUnion’s right to refusal.
  • Được yêu cầu cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán và số dư trên Ví Điện Tử của mình.
  • Be asked to provide information about payment transactions and balances on Your E-Wallet.
  • Trường hợp khi Bạn đăng ký dịch vụ trích nợ tự động, Bạn cam kết ủy quyền cho VietUnion được tự động trích nợ Ví Điện Tử để thanh toán cho các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ với các Nhà Cung Cấp. Việc thanh toán này có thể được thực hiện theo yêu cầu của Bạn hoặc theo yêu cầu của chính Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
  • In case You subscribe to the automatic debit service, You undertake to authorize VietUnion to automatically deduct from Your E-Wallet to pay for goods and services invoices with the Suppliers. This payment may be made at Your or the Service Provider’s request.
  • Đồng ý cho VietUnion trích tiền từ tài khoản để thanh toán các giá trị giao dịch, các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến giao dịch, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của VietUnion và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Ví Điện Tử và cung ứng Dịch Vụ Payoo theo qui định.
  • Agree to VietUnion to withdraw funds from the account to pay transaction values, due debts, overdue fees, transaction-related fee charges, charges related to claims, disputes under the regulations of VietUnion and the law, other valid costs incurred during the management of E-Wallet and the provision of Payoo Services as prescribed.
  • Trong trường hợp VietUnion trừ tiền từ Ví Điện Tử Payoo của Bạn để hoàn trả tiền cho một giao dịch khác, nếu số dư tài khoản của Bạn tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, VietUnion sẽ yêu cầu Bạn nạp tiền bổ sung vào Ví Điện Tử Payoo để hoàn tất giao dịch. Nếu Bạn không thực hiện yêu cầu theo đúng thời hạn mà VietUnion thông báo, số tiền chưa được bổ sung sẽ chịu lãi suất chậm trả với mức lãi suất bằng 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán. Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh để không vượt quá mức trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) tại thời điểm phát sinh lãi suất chậm thanh toán.
  • In case VietUnion deducts funds from Your Payoo E-Wallet to refund for another transaction, if Your account balance is insufficient at that time, VietUnion will require You to deposit additional funds into Your Payoo E-Wallet to complete the transactions. If You do not make the request within the time limit notified by VietUnion, the amount not added will be subject to late payment interest at 0.05 %/day/amount of late payment. This interest rate may be adjusted so that it does not exceed the borrowing interest rate ceiling prescribed by the State Bank (if any) at the time of the late-payment interest rate.
  • Bạn không được tạo ra bất kỳ hình thức cầm cố, thế chấp hoặc biện pháp bảo đảm nào khác đối với Ví Điện Tử.
  • You may not create any collateral, mortgage, or other security against Your E-Wallet.
 7. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của VietUnion, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà Dịch Vụ cung cấp; không được sử dụng Dịch Vụ Payoo cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 8. To comply with the registration procedures, transaction sequence, and other guidelines of VietUnion, use the information provided by Services for the proper purpose; not use Payoo Services for money laundering, terrorist financing, fraud, or other violations of laws.
 9. Cung cấp tất cả thông tin mà VietUnion yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng Dịch Vụ; nội dung thông tin phải kịp thời cập nhật thay đổi đầy đủ, chính xác, trung thực, khớp đúng với hồ sơ đăng ký mở Ví Điện Tử tại VietUnion trong các giao dịch thanh toán; chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng khi sử dụng Ví Điện Tử/Dịch Vụ Payoo do lỗi của mình.
 10. Provide all information that VietUnion requires for the provision of Services; the content of the information must be updated promptly, completely, accurately, truthfully, consistently with the registration profile for opening E-Wallet at VietUnion in payment transactions; bear all responsibility for errors or exploitation when using E-Wallet Service/Payoo Services due to Your fault.
 11. Bạn phải đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ tên truy cập, mật khẩu truy cập, và các yếu tố định danh khác mà VietUnion cung cấp. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của bên thứ ba đó.
 12. You must ensure the security and confidentiality of any access names, passwords, and other identification elements that VietUnion provides. You are entirely responsible in case of loss, exploitation, or disclosure to any third parties and will bear all risks and damages caused by the unauthorized use of such third parties.
 13. Bạn phải thông báo ngay cho VietUnion để kịp thời xử lý khi tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ; đồng thời Bạn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác trước khi VietUnion đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp (giới hạn quyền truy cập…).
 14. You must announce VietUnion promptly to process the access name, password, and/or other identifying elements when lost, stolen, exposed, or suspected of being disclosed, and You shall be liable for the damages, losses, and other risks before VietUnion provides appropriate handling solutions (access limitation, etc.).
 15. Trừ khi đã thông báo cho VietUnion về việc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ theo đúng quy định tại Thỏa Thuận này và đã nhận được xác nhận việc chấm dứt từ VietUnion, Bạn thừa nhận rằng, đối với bất cứ hành động truy cập nào vào Dịch Vụ, nếu VietUnion kiểm tra thấy đúng, đủ mật khẩu truy cập và/hoặc các yếu tố định danh khác theo quy định sẽ mặc nhiên coi đó là ý chí của Bạn, cho dù sau đó phát hiện việc truy cập thông tin này được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro và thiệt hại do việc sử dụng trái phép đó gây ra.
 16. Unless You have notified VietUnion of the termination of the use of the Services under the provisions of this Agreement and have received a confirmation of termination from VietUnion, You acknowledge that, for any action of access to Services, if VietUnion checks correctly, sufficient access passwords and/or other identification elements accordingly will naturally consider it to be Your will, even if the subsequent discovery of the access to this information is made by an unauthorized person. You shall be solely responsible for the risks and damages caused by such unauthorized use.
 17. Trong trường hợp thanh toán qua Dịch Vụ Payoo, Bạn có thể sử dụng Dịch Vụ Payoo theo nhu cầu của Bạn nhưng phải đảm bảo số tiền thanh toán không vượt quá hạn mức được phép sử dụng Dịch Vụ và số dư tài khoản Ví Điện Tử của Bạn vào thời điểm thực hiện giao dịch.
 18. In case You pay through Payoo Services, You can use Payoo Services as required, but You must ensure that the amount paid does not exceed the limits permitted to use Services and that balance of Your E-Wallet at the time of the transaction.
 19. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà Bạn cung cấp hoặc các hoạt động của Bạn có liên quan đến dịch vụ Payoo.
 20. You are legally responsible for the accuracy and truthfulness of the information and payment documents You provide or Your activities related to Payoo Services.
 21. Đồng ý và thừa nhận việc thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ thông tin liên quan của VietUnion liên quan đến Người Sử Dụng theo các quy định của Thỏa Thuận này và Chính sách Quyền Riêng Tư.
 22. Agree and acknowledge the collection, recording, processing, usage, storage, sharing of relevant information by VietUnion concerning Users under the provisions of this Agreement and Privacy Policy.
 23. Hoàn trả hoặc phối hợp với VietUnion hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do VietUnion chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống của VietUnion).
 24. Reimbursement or coordination with VietUnion to refund the total benefits caused by VietUnion’s overdraft or wrong transfer (including operating errors and system failures of VietUnion).
 25. Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của VietUnion, tự bảo mật thông tin Ví Điện Tử, giao dịch do mình quản lý để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán; Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với những rủi ro phát sinh do việc rò rỉ, thất thoát thông tin này.
 26. To comply with the security guidelines of VietUnion, the confidentiality of E-Wallet information, transactions managed by Yourself to ensure the security and confidentiality of the payment transaction; You are solely responsible for the risks arising from the leakage or loss of this information.
 27. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bảo mật Ví Điện Tử Payoo tại đây.
 28. You can consult the privacy guide for Payoo E-Wallet in here.
 29. Thông báo kịp thời cho VietUnion khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch thanh toán hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch bị lợi dụng.
 30. Notify VietUnion on time if it discovers errors, confusion in payment transactions, or suspicions that transaction information has been exploited.
 31. Bằng việc cung cấp thông tin liên lạc khi sử dụng Dịch Vụ Payoo, Bạn đã đồng ý cho phép VietUnion được gửi thư điện tử, tin nhắn SMS/MMS hoặc gọi đến số điện thoại Bạn cung cấp để:
 32. By providing contact informations when using Payoo Services, You have agreed to allow VietUnion to send e-mails, SMS/MMS messages or calls to the telephone number You provide to:
  • Thông báo biến động số dư tài khoản trong trường hợp Bạn đăng ký sử dụng.
  • Notify balance volatility in case You register to use.
  • Thông báo OTP (mật khẩu giao dịch điện tử).
  • Notify OTP (electronic transaction password).
  • Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá Dịch Vụ Payoo và/hoặc các dịch vụ khác của VietUnion; thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.
  • Introduce, advise, support, inform and promote Payoo Services and/or other services of VietUnion; announce new products, services, promotions.
  • Thông báo khác phục vụ cho việc cung ứng Dịch Vụ Payoo đến Bạn.
  • Other notifications support for the provision of Payoo Services to You.
 33. Nếu Bạn cho rằng có một sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong việc xử lý chỉ dẫn thanh toán của VietUnion, Bạn có thể liên lạc trực tiếp và ngay khi phát sinh sự việc trên với bộ phận Hỗ trợ Khách Hàng hoặc các điểm giao dịch của VietUnion mà Bạn đã thực hiện giao dịch để được giải quyết. Những vấn đề có thể phát sinh là:
 34. If there is a mistake or error in processing the payment instructions of VietUnion, You may contact directly and as soon as the matter arises with the Customer Support department or VietUnion trading points where You have made the transaction to be resolved. Problems that can occur in:
  • Bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý chỉ dẫn thanh toán của Bạn; hoặc
  • Any delay or error in the processing of Your payment order; or
  • Nếu phát hiện tài khoản của Bạn có phát sinh giao dịch mà không do Bạn thực hiện; hoặc
  • When discovering that Your account has transactions that You have not performed; or
  • Bạn cho rằng có sự gian lận trong việc sử dụng Dịch Vụ.
  • You suspect there is fraud in the use of Services.
 35. Bạn đồng ý và có trách nhiệm nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra khi có yêu cầu của VietUnion.
 36. You agree and are responsible for submitting/supplementing/updating any information/certificates and coordinating investigations at the request of VietUnion.
 37. Tùy thuộc vào quyết định của VietUnion vào từng thời điểm, việc chậm trễ và/hoặc không nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra theo yêu cầu của VietUnion sẽ dẫn đến việc VietUnion phong tỏa/tạm khóa/đóng tài khoản hoặc tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện. Trong các trường hợp này, Bạn đồng ý VietUnion được toàn quyền xử lý số tiền liên quan, đồng thời cam kết tuân thủ các kết quả xử lý của VietUnion.
 38. Depending solety on the decision of VietUnion from time to time, the delay and/or failure to submit/supplement/update any information/certificate or coordinated investigation at the request of VietUnion will result in VietUnion blocking/temporarily locking/closing accounts or suspending transactions that have been or are being made. In these cases, You agree that VietUnion is fully entitled to process the relevant amounts while also committing to comply with the results of VietUnion’s processing.
 39. Bạn có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… để có thể kết nối, truy cập an toàn vào Dịch Vụ.
 40. At Your own expense, You must provide adequate equipment and regular maintenance to ensure the quality of all machines, connected devices, system software, application software, etc., in order to connect and secure access to Services.
 41. Bạn chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý và/hoặc hoặc theo đúng hướng dẫn của VietUnion nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… do Bạn sử dụng khi kết nối, truy cập vào Dịch Vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch Vụ.
 42. You are responsible for applying all reasonable measures and/or under VietUnion’s instructions to ensure the safety, compatibility of the types of machines, connected devices, system software, application software, etc., which You use when connecting, accessing the Services to control, prevent and prevent unauthorized use or access to Services.
 43. Nếu Bạn tiếp nhận được thông tin về Khách Hàng khác của VietUnion khi sử dụng Dịch Vụ Payoo dù dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ phương thức nào, Bạn phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác và/hoặc dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.
 44. Whether You receive information about other VietUnion Customers when using Payoo Services in any form, in any way, You must secure the data, not disclose or distribute it to others and/or use it for other purposes unless the person’s consent is obtained.
 45. Bạn cần hiểu rằng Bạn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ Bạn khi sử dụng Dịch Vụ Payoo. Trường hợp Bạn vi phạm Thỏa Thuận và gây tổn thất/thiệt hại, Bạn có trách nhiệm bồi thường cho VietUnion, Khách Hàng khác, bên thứ ba có liên quan.
 46. You must understand that You are responsible for all transactions arising from You when using Payoo Services. In case of violating the Agreement and causing loss/damage, You are liable to compensate VietUnion, other Customers, third parties concerned.
 47. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và VietUnion.
 48. Other responsibilities under the provisions of laws and VietUnion.

CAM KẾT CỦA NGƯỜI BÁN

COMMITMENT OF THE SELLER

Khi sử dụng Dịch Vụ Payoo với vai trò là Người Bán, ngoài các trách nhiệm và cam kết chung của Người Sử Dụng, Bạn cam kết:

Once using Payoo Services as the Seller, in addition to the general responsibilities and commitments of the User, You commit to:

 1. Cung cấp cho Người Mua đầy đủ thông tin về hàng hóa/dịch vụ và chính sách bán hàng trung thực, bán hàng đúng giá trị đã thanh toán, giao hàng hóa/dịch vụ theo đúng thời hạn quy định.
 2. Provide the Buyer with complete information on goods/services and fair sales policy, sales at the correct value paid, delivery of goods/services in the prescribed time.
 3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa/dịch vụ giao dịch với Người Mua; chỉ sử dụng Dịch Vụ Payoo để chấp nhận thanh toán cho các hàng hóa/dịch vụ vụ hợp pháp; tuyệt đối tuân thủ các quy định, chính sách liên quan đến việc sử dụng và thanh toán thông qua Dịch Vụ Payoo; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, mua bán các hàng hóa/dịch vụ có nguồn gốc không hợp pháp.
 4. Entirely responsible for the goods/services transacted with the Buyer; use Payoo Services only to accept payments for legitimate goods/services; strictly comply with the regulations and policies related to the use and payment through the Payoo Services; do not commit violations of laws, purchase of goods or services of unlawful origin.
 5. KHÔNG yêu cầu Người Mua cung cấp các thông tin cá nhân như: số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập Ví Điện Tử Payoo, tài khoản ngân hàng…
 6. DO NOT ask the Buyer to provide personal information such as credit card number, Payoo E-Wallets login password, bank account, etc.
 7. Giá trị thanh toán phải đã bao gồm đầy đủ các loại phí hợp lệ nếu có (vận chuyển, dịch vụ…) và thuế theo quy định của pháp luật.
 8. The payment value must include all applicable charges if any (shipment, services, etc.), and taxes as required by laws.
 9. Cung cấp cho Người Mua những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho Người Mua và/hoặc VietUnion nội dung các chính sách đó khi được yêu cầu và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.
 10. Provide the Buyer with clear and reasonable policies on exchange/return and warranty, provide the Buyer and/or VietUnion with the content of such policies when requested, and are responsible for notifying them whenever there are changes or updates.
 11. Trường hợp xảy ra sai sót trong quá trình thanh toán, cung ứng hàng hóa/dịch vụ do lỗi của Bạn thì Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn trả, bồi thường và giải trình cho Người Mua và VietUnion. Việc hoàn trả, bồi thường phải được thực hiện theo quy định của VietUnion hoặc theo thỏa thuận giữa VietUnion và Bạn.
 12. In case of errors in the payment process supply of goods/services due to Your fault, You are responsible for the refund, compensation, and disclosure to the Buyer and VietUnion. The rebate, compensation must be made under the regulations of VietUnion or according to the agreemenst between VietUnion and You.
 13. Số tiền thuộc trách nhiệm hoàn trả, bồi thường từ Bạn cho Người Mua/VietUnion sẽ chịu lãi suất chậm trả với mức lãi suất bằng 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm thanh toán số tiền này. Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh để không vượt quá mức trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) tại thời điểm phát sinh lãi suất chậm thanh toán.
 14. The amount liable for reimbursement and compensation from You to the Buyer/VietUnion will be subject to late payment interest at the interest rate of 0.05%/day/amount of late payment from when the liability to pay this amount arises. This interest rate may be adjusted so that it does not exceed the borrowing interest rate ceiling prescribed by the State Bank (if any) at the time of the late-payment interest rate.
 15. Khi nhận được thông báo của VietUnion về giao dịch thanh toán, Bạn có trách nhiệm kiểm tra và phải chuyển hàng hoá hoặc thực hiện Dịch Vụ cho người Mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu giao hàng có chữ ký Người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển v.v… để sử dụng trong trường hợp xảy ra khiếu nại.
 16. When receiving notification from VietUnion about the payment transaction, You are responsible for inspecting and delivering the goods or performing Services to the Buyer in the proper quality and time promised while retaining valid documents such as sales invoices or delivery vouchers signed by the Buyer, freight forwarding of the carrier, etc., to use in the event of a complaint.
 17. Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ Người Mua nhưng sau đó bị Người Mua khiếu nại rằng Bạn không thực hiện giao dịch một cách nghiêm túc theo cam kết của Bạn thì khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo quy định về giải quyết khiếu nại của VietUnion.
 18. If the money has been transferred from the Buyer but subsequently has been complained by the Buyer that You did not make a transaction seriously by Your commitment. The complaint will be settled according to the regulations on the settlement of complaints of VietUnion.
 19. Bạn sẽ bồi thường cho VietUnion và tránh cho VietUnion không bị tổn hại từ bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các trách nhiệm liên quan đến bất kỳ hành động, khiếu nại, kiện cáo hoặc tố tụng của người Mua trong phạm vi các tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm này xuất phát từ hoạt động cung ứng hàng hóa/dịch vụ của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn từ các trách nhiệm và cam kết nêu tại Thỏa Thuận này.
 20. You shall compensate VietUnion and avoid VietUnion from any losses, damages, and liabilities related to any actions, claims, lawsuits, or proceedings of the Buyer to the extent of such losses, damages and liabilities arising from the operation of Your supply of goods/services, including but not limited to the liabilities and commitments set out in this Agreement.
 21. KHÔNG sử dụng hoặc lợi dụng việc sử dụng Dịch Vụ Payoo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chịu sự giám sát của VietUnion đối với các hoạt động kinh doanh trực tuyến được thanh toán thông qua Dịch Vụ Payoo, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm (nếu có).
 22. NOT use or exploit Payoo Services in violation of laws, under the supervision of VietUnion for online business activities paid through Payoo Services, and be liable before the law for violations (if any).
 23. Tuân thủ những quy định liên quan khác được VietUnion áp dụng cho Người Bán khi thực hiện thanh toán qua Dịch Vụ Payoo.
 24. Comply with other relevant regulations VietUnion applies to the Seller when making payments through Payoo Services.
 25. Các trách nhiệm, cam kết khác theo quy định tại các hợp đồng hợp tác cụ thể.
 26. Responsibilities and other commitments as stipulated in specific cooperation contracts.
 27. Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho VietUnion khi vi phạm các trách nhiệm quy định tại Thỏa Thuận này.
 28. Compensate for all damages to VietUnion in breach of liabilities under this Agreement.

QUYỀN CỦA VIETUNION

RIGHTS OF VIETUNION

 1. VietUnion được tự động trích nợ từ Ví Điện Tử của Bạn trong trường hợp:
 2. VietUnion will automatically deduct from Your E-Wallet in case:
  1. Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của VietUnion và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Ví Điện Tử và cung ứng Dịch Vụ Payoo theo qui định.
  2. To collect due debts, overdue, fees related to claims, disputes under the regulations of VietUnion and the law, and other valid expenses incurred while managing E-Wallet and providing the Payoo Services as prescribed.
  3. Để thanh toán các khoản phí khác theo Biểu phí của VietUnion.
  4. To pay other charges according to Fee Schedule of VietUnion.
  5. Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  6. To fulfill payment obligations at the request of the competent state authority.
  7. Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan buộc Chủ Ví phải thanh toán.
  8. To fulfill payment obligations according to the outcome of the settlement of complaints and related disputes forcing E-Wallet Holders to pay.
  9. Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của Ví Điện Tử theo quy định của pháp luật và quy định của VietUnion và thông báo cho Chủ Ví biết.
  10. To correct items that are misrepresented, inappropriate, or inconsistent with the contents of the use of E-Wallet under the provisions of laws and regulations of VietUnion and notify E-Wallet Holders.
  11. Khi phát hiện đã chuyển nhầm tiền vào Ví Điện Tử của Bạn; hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết cung ứng Dịch Vụ hoặc Khách Hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của Khách Hàng.
  12. When discovering that the money has been mistakenly transferred to Your E-Wallet; or there is a request to cancel the transfer order, cancel the transaction from the affiliated service provider or the Customer due to the discovery of errors in the payment content of the Customer.
  13. Chuyển trả người thanh toán, chuyển nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hoặc xử lý theo quy định của nội bộ VietUnion đối với khoản tiền không người nhận, nếu Bạn không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của Bạn đối với khoản tiền đó trong thời gian 01 tháng kể từ ngày có thông báo của VietUnion.
  14. Transfer to the payer, transfer to the competent authority under the provisions of laws, or process according to the internal regulations of VietUnion for the non-recipient funds if You do not prove Your legal ownership of the funds within 01 month from the date of notification by VietUnion.
  15. Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Bạn và VietUnion.
  16. To pay regular, periodic payments as agreed between You and VietUnion.
 3. Từ chối các lệnh thanh toán của Bạn trong các trường hợp:
 4. Reject Your payment orders in the following cases:
  1. Bạn không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở Ví Điện Tử, hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Bạn và VietUnion và/hoặc bên thứ ba có liên quan.
  2. You have not fully fulfilled the requirements regarding the payment procedure, the payment order is invalid, does not correspond correctly with the elements registered in the open E-Wallet profile, or does not comply with the agreements between You and VietUnion and/or the relevant third parties.
  3. Ví Điện Tử không đủ số dư theo quy định và/hoặc để thực hiện lệnh thanh toán.
  4. E-Wallet must have a sufficient balance under regulations and/or execute payment orders.
  5. Khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
  6. When there is a request of the competent state authority, or there is evidence of the transaction of payment in violation of the provisions of laws on prevention and anti-money laundering.
  7. Ví Điện Tử đang bị đóng, bị phong tỏa/tạm khóa toàn bộ hoặc một phần mà phần không bị phong tỏa/tạm khóa không có đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán.
  8. E-Wallet is being closed, blocked/temporarily locked in whole or in the part where the unblocked position does not have a sufficient balance between executing payment orders.
 5. Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng Ví Điện Tử của Chủ Ví khi Chủ Ví chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho VietUnion.
 6. Refuse to request the temporary locking and closure of the E-Wallet Holder when the Holder has not fulfilled its payment obligations by the decision of the competent state agency or has not completed the payment of the debts to be paid to VietUnion.
 7. Quy định về số dư tối thiểu trên Ví Điện Tử tùy theo từng trường hợp sử dụng.
 8. Regulations on the minimum balance on E-Wallet depend on each case of use.
 9. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp các quy định của pháp luật.
 10. Regulate and implement measures to ensure security and confidentiality in opening and using payment accounts under the provisions of laws.
 11. VietUnion không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người Sử Dụng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VietUnion.
 12. VietUnion is not responsible for damages or losses of the User arising during the use of Services, unless the injury or failure is due to the intentional fault of VietUnion.
 13. VietUnion không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người Sử Dụng phải chịu phát sinh từ hoặc do:
 14. VietUnion shall not be liable for any direct or indirect damages that the User may suffer from or due to:
  1. Việc sử dụng Dịch Vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch Vụ cung ứng của những người được Người Sử Dụng ủy quyền; hoặc
  2. The use of Services or access to information provided by Services by persons authorized by the User; or
  3. Việc Người Sử Dụng để mất, mất cắp, lộ tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác mà VietUnion cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch Vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch Vụ cung ứng; hoặc
  4. The User’s loss, theft, disclosure of access names, passwords and/or other identification elements provided by VietUnion resulted in another person using this information to use Services or access the information provided by Services; or
  5. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tin nhắn, hoặc Người Sử Dụng không nhận được tin nhắn; hoặc
  6. Any delay in sending a message, or the User fails to receive a message; or
  7. Tính toàn vẹn hoặc tính xác thực của tin nhắn được gửi cho Người Sử Dụng; hoặc
  8. The integrity or authenticity of the message sent to the User; or
  9. Việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Người Sử Dụng đã đăng ký; hoặc
  10. The message is made by a third party who, in any way, connects their device to a telephone number that the User has registered; or
  11. Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch Vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của VietUnion, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch Vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ; hoặc
  12. Interruption, postponement, lateness, unpreparedness, or any incident occurring during the provision of Services due to causes beyond the reasonable control of VietUnion, including but not limited to interruptions due to Services need to be upgraded, repaired; transmission errors of the Internet service provider; interrupts caused by the supplier of goods/services; or
  13. Bất cứ trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, bão, động đất; các sự kiện xã hội như: biểu tình, bạo động, bạo loạn và chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố), các hoạt động của các Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền.
  14. In any case, the occurrence of force majeure events, including but not limited to natural disasters such as floods, fires, droughts, storms, and earthquakes; social events such as protests, violence, riots, and wars (declared or not declared), and activities of Governments within their jurisdiction.
 15. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Chủ Ví với VietUnion không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
 16. Other rights provided for by laws or under a prior written agreement between the E-Wallet Holder and VietUnion are not contrary to the provisions of applicable law.

TRÁCH NHIỆM CỦA VIETUNION

RESPONSIBILITIES OF VIETUNION

 1. Thực hiện lệnh thanh toán của Chủ Ví sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán.
 2. Execute the E-Wallet Holder’s payment order after having checked the legitimacy and validity of the payment order.
 3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng phù hợp quy định và thỏa thuận giữa VietUnion và Người Sử Dụng; hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại Dịch Vụ, phương tiện thanh toán cần thiết phục vụ nhu cầu giao dịch của Người Sử Dụng.
 4. Completely perform, timely execution of payment orders and requests for the use of Services of the User under the provisions and agreements between VietUnion and the User; timely refund of amounts due to errors, confusion in the implementation of payments orders; complete and timely provision of the types of Services, means of payment necessary to serve the transaction needs of the User.
 5. Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên Ví Điện Tử theo thỏa thuận với Chủ Ví và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp.
 6. Complete and timely information about the balance and transactions arising on E-Wallet by the agreement with the E-Wallet Holder and is responsible for the accuracy of the information provided.
 7. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở Ví Điện Tử của Chủ Ví. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ mở Ví Điện Tử và các chứng từ giao dịch Ví Điện Tử theo đúng quy định của pháp luật.
 8. Update the information promptly when there is a notification of changes in the contents of the open profile of the E-Wallet Holder. Preserve, store, and make available records of E-Wallet and E-Wallet transaction documents under the provisions of laws.
 9. Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến Ví Điện Tử và giao dịch trên Ví Điện Tử của Chủ Ví theo quy định của pháp luật.
 10. Ensure the confidentiality of the information related to the E-Wallet and transactions on the E-Wallet of the Holder under the provisions of laws.
 11. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên Ví Điện Tử của Người Sử Dụng do lỗi của VietUnion trong quá trình cung cấp Dịch Vụ.
 12. Responsible for damages resulting from errors or exploitation, fraud on the User’s E-Wallet due to VietUnion’s fault during the service provision.
 13. Tuân thủ quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền.
 14. Comply with Prevention of Anti-Money Laundering Law.
 15. Xây dựng quy trình nội bộ về việc cung ứng Dịch Vụ Payoo; hướng dẫn, thông báo công khai để Người Sử Dụng biết và giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch Vụ.
 16. Establish internal processes regarding the provision of the Payoo Services; instruction, public notification for the User to know and respond, timely handling of questions and complaints during the registration process, and use of Services.

CHẤM DỨT SỬ DỤNG DỊCH VỤ PAYOO

TERMINATE THE USE OF PAYOO SERVICES

 1. VietUnion có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Payoo vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Bạn. Tuy nhiên, VietUnion sẽ thông báo cho Bạn về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ.
 2. VietUnion reserves the right to change, suspend or terminate the provision of Payoo Services at any time without Your consent. However, VietUnion will notify You of any change, discontinuation or termination of providing Services.
 3. Bạn có thể chấm dứt sử dụng Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho VietUnion văn bản yêu cầu ngừng sử dụng Dịch Vụ theo mẫu và hướng dẫn mà VietUnion cung cấp tại website hoặc các điểm giao dịch của VietUnion. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ, Bạn không được tiếp tục sử dụng tên truy cập, mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác do VietUnion cung cấp.
 4. You may terminate using Services at any time after sending VietUnion a written request to stop using Services by the form and instructions provided by VietUnion on the website or VietUnion trading points. After terminating Services, You may not continue using the username, password, and/or other identifiers provided by VietUnion.
 5. Tất cả các điều khoản và điều kiện này vẫn có hiệu lực sau khi Bạn ngừng hoặc chấm dứt Dịch Vụ. Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch Vụ, Bạn vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở phạm vi liên quan đến quyền và trách nhiệm của Bạn trong thời gian sử dụng Dịch Vụ.
 6. These terms and conditions remain in force after You stop or terminate Services. Even if You have discontinued or terminated Your use of Services, You will remain bound by these terms and conditions to the extent related to Your rights and responsibilities while using Services.

CHẾ ĐỘ PHÍ

THE FEE

 1. Phí sử dụng Dịch Vụ Payoo căn cứ theo Biểu Phí được VietUnion công bố cho từng thời kỳ tùy theo đặc điểm của từng loại Dịch Vụ.
 2. Payoo Services use charges are based on the Fee Schedule published by VietUnion from time to time, depending on the characteristics of each type of Services.
 3. Bạn ủy quyền cho VietUnion được quyền tự động trích nợ phí sử dụng Dịch Vụ trên bất kỳ Ví Điện Tử nào mở tại VietUnion để thanh toán tiền phí sử dụng Dịch Vụ này.
 4. You authorize VietUnion to automatically debit a fee for using Services on any E-Wallets opened in VietUnion to pay the fees for using these Services.
 5. Phí Dịch Vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh giao dịch tùy vào từng loại hình Dịch Vụ mà VietUnion cung cấp. Đối với hình thức thu phí Dịch Vụ trước Bạn có thể không được hoàn trả lại số tiền chưa sử dụng hết trong trường hợp Bạn không có nhu cầu sử dụng tiếp Dịch Vụ, Bạn có những thay đổi về thông tin định danh dẫn đến việc không thể sử dụng tiếp số tiền chưa sử dụng.
 6. Service fees may be charged before, after, or immediately after the transaction, depending on the Services that VietUnion provides. For the form of a previous Services charge, You may not be refunded the unused amount if You do not need to continue using Services; You have changes in the identification information resulting in the impossibility of reusing unused money.
 7. Các khoản tiền bồi hoàn/hoàn trả sẽ được trừ các khoản phí liên quan đến việc bồi hoàn/hoàn trả trước khi bồi hoàn/hoàn trả.
 8. The refund/reimbursement amounts will be deducted from the fees related to the refund/reimbursement before the repayment/refund.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Các website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các hàng hóa/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến VietUnion và Dịch Vụ Payoo đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của VietUnion. Bạn phải tôn trọng các quyền này và VietUnion nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VietUnion.

The websites (including and not limited to domain names), applications, solutions, goods/services, logos, and other contents related to VietUnion and Payoo Services are under the management, ownership, and use of VietUnion lawfully, integrally, and non-transferable. You must respect these rights, and VietUnion strictly prohibits any acts of infringement of VietUnion intellectual property rights.

CHUYỂN NHƯỢNG

ASSIGNMENT

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của VietUnion, Bạn không được quyền chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Bạn đã được xác định trong Bản Thỏa Thuận này.

Without the written consent of VietUnion, You are not entitled to assign any of Your rights and obligations specified in this Agreement.

PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

THE GOVERNED LAW AND DISPUTE RESOLVING

Thỏa Thuận này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

This Agreement is governed by the law of Vietnam.

Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ, và/hoặc liên quan đến Dịch vu Payoo, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, hai Bên thống nhất tranh chấp hoặc bất đồng đó sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Bên theo quy định của Thỏa Thuận. Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện theo phán quyết của tòa án phải chịu.

All disputes or disagreements arising out of and/or related to Payoo Services, the Parties shall discuss and settle based on negotiations to ensure mutual benefits. If it can’t be resolved by negotiation, the Parties agree the dispute or disagreement will be resolved in the competent Court. The decision of the Court is binding on the Parties to enforce. While the Court hasn’t issued its decision yet, the Parties shall continue to fulfill the obligations and responsibilities of each Party under the Agreement’s provisions. Costs related to the dispute settlement shall be beared by the Court’s judgment shall be incurred.

Dành cho người bán


Dành cho người mua


Trụ sở chính (Tp.HCM)

35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3911 7147
Fax: (028) 3911 7144
Website: https://payoo.vn
Email: support@payoo.vn

Văn phòng đại diện (Hà Nội)

Tầng 6, Tòa nhà NeLumbo, 114 An Trạch, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3736 8629
Fax: (024) 3736 8628
Giấy phép Hoạt động cung ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán số 27/GP-NHNN ngày 23/11/2015